particulier-onderzoeker particulier-rechercheur prive-detective

 
 
 
 

ALGEMEEN

Een particulier onderzoeker (of Particulier rechercheur / privédetective) schakelt men in voor werkzaamheden die niet tot de reguliere politietaken behoren, niet in behandeling worden genomen of omdat men (nog) geen aangifte kan of wenst te doen.

U kunt ons echter ook inschakelen voor het onderzoeken van Algemene zaken, zonder dat dit een ongewenste gebeurtenis is (b.v. geen strafbaar feit). Een dergelijk onderzoek is geen ingrijpende maatregel.

Het inschakelen van een recherchebureau is over het algemeen een zeer ingrijpende maatregel. Het is alleen gerechtvaardigd als daarvoor ernstige redenen zijn, er moet een concrete verdenking zijn.

Het is altijd een overweging die de opdrachtgever zelf moet maken voordat hij of zij een prive detective gaat inschakelen: wil of kan ik hier kosten aan uitgeven (die later eventueel weer te verhalen zijn) en is het waard onderzoek te laten plegen of kan ik dit zelf onderzoeken. Het grote voordeel van een prive detective is het feit dat:

 • deze er tijd aan kan besteden;
 • ervaring heeft;
 • de wetgeving kent;
 • en een onbekende is van de mogelijke betrokkene(n) (objectief).

Het grootste probleem bij het uitvoeren van een nader onderzoek is de schendig van de privacy van de betrokkene. Dat blijkt uit de vele Jurisprudenties. Hoe ver mag men gaan om gegevens over de betrokkene te vergaren? Wij hanteren hiervoor 3 basisregels:

 1. wij houden ons bij het inzetten van onderzoeksmethoden- en middelen strikt aan de geldende normen, deze normen zijn duidelijk;
 2. maken gebruik van het gezonde verstand (bekijk het ook van de zijde van de betrokkene);
 3. brengen de betrokkene voor- of tijdens het onderzoek op de hoogte van het onderzoek en geven hem of haar na afloop van het onderzoek, voor het trekken van een eindconclusie, altijd de gelegenheid om een reactie te geven (confronterend gesprek / beginsel van hoor en wederhoor).

De gevolgen van het trekken van een eindconclusie en het nemen van maatregelen door de opdrachtgever, kunnen zeer groot zijn voor de betrokkene.

Conform het Wetboek van Strafvordering Artikel 160 is niemand verplicht aangifte te doen. Men is het echter wel verplicht indien:

 • zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt
 • mensenroof of verkrachting
 • indien kennis van gevangenschap
 • indien door aangifte gevaar zou doen ontstaan voor vervolging van zichzelf of door een getuigenis tegen een familierelatie of op grond van zijn beroep (verschoningsrecht)

Het is niet altijd gewenst om aangite te doen, het kan voorkomen dat u alleen de waarheid wilt achterhalen, uw spullen terug wilt hebben of de betrokkene wil confronteren met een gesprek. Aangifte bij de Politie kan soms een te zwaar middel zijn om in te zetten, denk hierbij aan justitiële gegevens/verleden en VOG verklaring voor de betrokkene. Wellicht is enkel een waarschuwing voldoende en kan dit preventief werken. Men moet naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek "filteren" of aangifte bij de Politie gewenst is. Een afweging hangt o.a. af van hoe zwaar en in welke mate de strafbare feiten gepleegd zijn en wat de mogelijke gevolgen voor de betrokkene zijn, die afweging moet u als opdrachtgever van het onderzoek zorgvuldig en zelft maken.

Een particulier onderzoeker heeft geen opsporingsbevoegdheid (opsporen strafbare feiten). Privaat onderzoek (tussen burgers) vindt niet plaats onder het gezag en de verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie (OM).

Een particulier onderzoeker mag/heeft:

 • geen andere rechten en plichten als die van iedere gewone burger
 • geen woning binnendringen, doorzoeken van plaatsen, mensen staande houden en aanhouden buiten heterdaad
 • niet fouilleren (onderzoek aan lichaam en kleding) van verdachten

Een particulier onderzoeker:

 • hoeft zich niet te houden aan de eisen die gesteld worden aan het opsporingsonderzoek door het OM, echter wel aan de privacy gedragscode: een particulier onderzoeker mag geen onrechtmatig verkregen gegevens gebruiken van een opdrachtgever, die zijn verkregen met medeweten- of op aandringen van de particulier onderzoeker.

Een particulier onderzoeker wordt meestal in het civiele recht (burgerrecht, betreft zaken tussen werkgever en werknemer of burgers onderling) ingezet, maar zijn bevindingen kunnen ook worden gebruikt in het strafrecht.

Een particulier onderzoeker is zelf aansprakelijk en strafbaar wanneer hij zich schuldig maakt aan het aanzetten tot het plegen van strafbare feiten en wanneer hij zelf strafbare feiten pleegt.

De particulier onderzoeker is veelal op de achtergrond werkzaam en zal op integere en respectvolle wijze proberen de waarheid te achterhalen. Wij zijn dus niet dominant op de voorgrond aanwezig, sterker nog, dit willen wij vermijden.  Hierbij zal binnen de grenzen van het onderzoek en in overeenstemming met de opdracht worden gehandeld.

De particulier onderzoeker is gebonden aan de wettelijke bevoegdheden en voorgeschreven privacy-gedragslijnen.

Wij doen onafhankelijk en doelgericht onderzoek naar sporen en aanwijzingen van personen en zaken volgens een methodische en stapsgewijze aanpak (Stappenplan). 

Het doel van een onderzoek is middels het vergaren en analyseren van informatie, vaststelling van de objectieve waarheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de rechten van de onderzochte persoon.

Het staat particulieren en bedrijven vrij gedragingen van anderen te onderzoeken, indien hun belangen door deze gedragingen zijn of kunnen worden geschaad.

Terug naar Home   

 
 
 

 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|