CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS

 
 
 
 
 

ANTECEDENTEN ONDERZOEK

Hierbij wordt de achtergrond van een bepaald persoon onderzocht. Men wil achterhalen of de betrokkene in het verleden strafbare feiten heeft begaan en in aanraking is geweest met politie of justitie (staat in VOG verklaring).

Dit onderzoek is uitgebreider dan een Pre-employmentonderzoek

Dit soort onderzoeken komt het meeste voor bij sollicitanten naar functies met grote verantwoordelijkheden en/of ruime bevoegdheden.

Wie een vertrouwensfunctie gaat vervullen heeft een Verklaring van geen bezwaar (VGB) nodig, hiervoor voert de AIVD een veiligheidsonderzoek uit. Het betreft vertrouwensfuncties bij b.v. de overheid, burgerluchtvaart, politie en Koninklijk huis. Een particulier onderzoeker voert een dergelijk veiligheidsonderzoek niet uit, alleen voor particulieren en bedrijven.

Men kijkt dus met name naar het strafrechtelijke verleden. Ook de omstandigheden van familieleden en gezinsleden kunnen onderdeel van een antecedentenonderzoek t.b.v. uitsluiten chantabele personeelsleden en het vertrouwelijk houden van informatie, mits dit relevant is.

Voor dit onderzoek hebben wij ALTIJD toestemming nodig van betreffende persoon, anders handelt men in strijd met de privacy gedragscode. Dit onderzoek begint meestal met het overleggen van een VOG-verklaring en CV door de betrokken persoon.

De volgende zaken kunnen gescreend worden voordat een kandidaat in dienst wordt genomen:

  • financiële staat en verleden van de sollicitant
  • strafblad, eventueel ook van familie
  • natrekken/controleren CV
  • de redenen van de beëindiging van vorig dienstverband(en)
  • het van toepassing zijn van een concurrentiebeding
  • achtergrondonderzoek algemeen

Een interview/gesprek door ons met de betrokkene kan nodig zijn n.a.v. het resultaat (bij onvolkomenheden).

Van dit interview wordt een Interviewrapport opgemaakt, samen met een advies. Van dit onderzoek wordt een Onderzoeksrapport opgemaakt.

terug naar Diensten

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|