CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS

 
 
 
 

KLACHTENREGELING

Indien een onderzochte persoon van mening is dat een particulier onderzoeker of het onderzoeksbureau heeft gehandeld in strijd met deze gedragscode of de WBP, dient hij zich in eerste instantie te richten tot de directeur van het particulier onderzoeksbureau.

De directeur van het particulier onderzoeksbureau beslist binnen zes weken na de ontvangst van de klacht. De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager medegedeeld.
Onderzochte perso(o)n(en) kan/kunnen zich ook richten tot de Autoriteit persoonsgegevens met het verzoek om te bemiddelen of te adviseren in het geschil met het particulier onderzoeksbureau. Het verzoek daartoe moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de directeur van het particulier onderzoeksbureau, dan wel binnen zes weken na het verstrijken van de termijn van vier weken zoals genoemd in de paragrafen 9.1 en 9.2.

De procedure die u dient aan te houden voor het indienen van een klacht staat omschreven in de Klachtenregeling

Dit is een standaard klachtenregeling van de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

 

 

 

 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|