CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS

 
 
 
 

REGELGEVING

Regels waar Subiectum aan moet voldoen:

 • Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens
 • In bezit zijn van een vergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Houden aan de Privacy gedragscode van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties
 • verklaart overeenkomstig de Regeling Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, volgens het in bijlage 6 bij deze regeling vastgestelde Model te zullen handelen
 • Toestemming van Autoriteit Persoonsgegevens voor het verwerken van persoonsgegevens m.b.t. de onderzochte personen
 • Achtergrondonderzoek door Afdeling bijzonder wetten van de regiopolitie en afgifte van de gele recherchepas, periodiek- en onaangekondigd controle op de naleving van de wetten en regelingen.  

Verder heeft het bureau en iedere werknemer:

 • klachtenregeling aanwezig
 • mededelingsplicht aan betrokkene
 • geheimhoudingsplicht
 • beveiligingsplicht van verkregen informatie
 • betrouwbaar (screening / VOG-verklaring)
 • vakbekwaamheid (diploma PO)

WETTELIJKE KADERS

Conform de wet- en regelgeving worden alle bevindingen door ons vastgelegd in een rapport (interview/observatie/onderzoeksrapport).

Het onderzoeksrapport heeft u nodig voor bewijs bij b.v. aangifte bij de politie indien sprake van strafbare feiten (strafrecht) of bij een gerechtelijke civiele procedure. U kunt dit rapport natuurlijk ook gewoon als algemeen bewijs gebruiken tegen de betrokkene. 

Indien men zich niet aan deze wet- en regelgeving houdt, kan er sprake zijn van onrechtmatig verkregen bewijs, waardoor een onderzoek door een rechter niet-ontvankelijk worden verklaart (niet vatbaar voor berechting).

Gegevens die in strijd met de bepalingen in de WBP zijn verkregen, mogen niet verwerkt worden in de opdrachten/voorvallenregistratie.

 

 

 


 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|