CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS

 
 
 
 

WERKWIJZE

Wij houden ons te alle tijden aan de geldende regels en normen, als wij dat niet doen is de geleverde bewijsvoering onrechtmatig en heeft u er als opdrachtgever niets aan.

 1. De volgende werkwijze wordt door ons aangehouden: Contact per mail, Contactformulier of telefoon waarin u aangeeft wat het probleem is;
 2. indien wij denken u van dienst te kunnen zijn, dan maken wij een afspraak voor een gratis vrijblijvend intakegesprek, dit kan bij u of bij ons op kantoor aan huis te Rijen plaatsvinden. U ontvangt een bevestiging van het intakegesprek per mail;
 3. tijdens een persoonlijk, gratis en vrijblijvend intakegesprek, wisselen wij in alle rust onderling informatie uit en geeft u precies aan waar u ons voor nodig heeft. Voor dit intakegesprek wordt een standaard formulier intakegesprek gebruikt;
 4. vervolgens kijken wij of de opdracht op basis van wettelijke bepalingen en de privacygedragscode kan worden uitgevoerd (gerechtvaardigd belang);
 5. wij maken een plan van aanpak, inclusief offerte en ingevuld formulier intakegesprek en sturen deze per mail toe (de kosten hiervoor zijn €75,- excl.);
 6. na verlenen opdracht, wordt het onderzoek met de grootste zorgvuldigheid behandeld;
 7. het contact gedurende het onderzoek verloopt strikt persoonlijk met u als opdrachtgever of een aangewezen contactpersoon;
 8. naar aanleiding van het resultaat kan een interview door ons met de betrokkene, om deze te confronteren met het bewijs, een in te zetten middel zijn;
 9. aan het eind van de opdracht wordt het resultaat van het onderzoek aan u gerapporteerd middels een Onderzoeksrapport;
 • naar aanleiding van- en met dit Onderzoeksrapport kunt u passende maatregelen nemen:
 1. aangifte doen bij de politie of starten civiele procedure (of burger/privaatrecht)
 2. zelf maatregelen nemen tegen de betrokkene (ontslag-waarschuwing-gesprek)   

Wij beschikken over een beveiligde geautomatiseerde opdrachtenregistratie. Het aangeleverde onderzoeksrapport is beveiligd middels een wachtwoord.

Op deze automatische verwerking is de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) van toepassing.

Wij zijn verplicht de opdrachtenregistratie aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Deze opdrachtenregistratie kan gebruikt worden als toetsbron bij achtergrondonderzoeken (b.v. bij pre-employment onderzoek), hier zijn echter strikte voorwaarden aan verbonden (WPB Artikel 9).

Plan van aanpak

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een Plan van aanpak gemaakt. Hierin geven wij precies aan hoe het probleem volgens ons aangepakt moet worden.

In het Plan van aanpak staat:

 • de probleemstelling
 • opdrachtomschrijving
 • doelstelling
 • stappenplan
 • inzet
 • tijdsduur van de opdracht
 • hulpmiddelen
 • communicatie.

De offerte is onderdeel van het Plan van aanpak. Voor het plan van aanpak rekenen wij €75,- excl. BTW om dit voor u uit te werken. Bij bevestiging opdracht wordt dit bedrag in mindering gebracht van het offertebedrag. Indien u geen gebruik wens te maken van onze diensten, dan factureren wij €75,- voor het Plan van aanpak.

Stappenplan

Hierin wordt aangegeven hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Het stappenplan is te verdelen in 3 fasen:

 1. Informatieve fase verzamelen informatie over de zaak
 2. Onderzoeksfase inzet methoden en middelen
 3. Afrondingsfase aan de hand van een analyse kan een conclusie worden getrokken. Deze conclusie wordt verwoord in het onderzoeksrapport.

U ontvangt het Plan van aanpak in Pdf formaat per mail, digitaal ondertekend en beveiligd middels een wachtwoord.

Onderzoeksrapport

Nadat de onderzoekswerkzaamheden zijn afgerond, wordt een Onderzoeks- of eindrapport gemaakt. Hierin wordt het resultaat van het onderzoek aangegeven.  U ontvangt dit Onderzoeksrapport in Pdf formaat per mail, digitaal ondertekend en beveiligd middels een wachtwoord. 

In dit onderzoeksrapport kan ook een Observatierapport of Interviewrapport bijgevoegd zijn.

gedurende het onderzoek:

 • zal regelmatige een terugkoppeling aan u als opdrachtgever worden gegeven over de voortgang van de opdracht en knelpunten in de uitvoering
 • wordt rekening gehouden met de kosten en baten van de te ondernemen stappen
 • veranderingen van werkwijze worden gemeld aan u indien dit nodig is
 • er wordt met de nodige creativiteit en inventiviteit gezocht naar oplossingsmethoden
 • wordt aangegeven wanneer een deskundige op het gebied van onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen ingeschakeld moet worden
 • wordt aangegeven op welk moment en voor welke onderdelen van de opdracht externe organisaties of deskundigheid ingeschakeld moeten worden
 • wordt aangegeven welke technische hulpmiddelen (b.v. afluisterapparatuur, (heimelijke) camera’s, elektronische surveillance en soft- en hardware) voor het verzamelen van bewijsmateriaal in een bepaalde situatie het minst bezwarend zijn
 • Wordt aangegeven wanneer (situatie/gebeurtenis) contact met de Politie gewenst is.

Onderzoeksdossier

Deze wordt door ons digitaal bewaard voor het geval u als opdrachtgever of andere (b.v. de justitiële autoriteiten of de rechterlijke macht) na afloop van tijd nog een beroep willen doen op de in het dossier opgenomen gegevens. Voor het bewaren van dit dossier gelden weer strikte voorwaarden conform Artikel 10 van de WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Privacy gedragscode Artikel 5.5 Bewaartermijn:

"Gegevens uit de opdrachtenregistratie (onderzoeksdossier) blijven minimaal één jaar bewaard nadat het onderzoeksrapport is aangeboden aan de opdrachtgever en worden verwijderd binnen een periode van maximaal vijf jaar na het moment van eerste vastlegging".

 

 

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|